• Kom bij ons spelen!

    Kun je een harmonie instrument spelen en lijkt Crescendo je een leuke vereniging of wilde je altijd al een harmonie instrument leren spelen?

Betrokkenheid

Ledenvergadering
Tijdens de jaarlijkse vergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar en schetst de plannen voor het komende jaar. De verschillende commissies presenteren hun voorgenomen activiteiten. Dit alles conform de bepalingen in de statuten en het huishoudelijke reglement.

Vrienden
De vereniging heeft vrienden die de vereniging (financieel) steunen. Zij worden onder andere uitgenodigd op het jaarlijkse verenigingsconcert en de nieuwjaarsreceptie.

Bestuur en commissies
Het bestuur bestaat uit minimaal vijf personen, verdeelt over een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee bestuursleden. Het bestuur werkt samen met commissies. Ieder verenigingsonderdeel kent haar eigen commissie bestaande uit enkele leden van het onderdeel en een bestuurslid. Daarnaast zijn er regelmatig ad hoc commissies. Het werken met commissies bevorderd de zelfwerkzaamheid en biedt de leden de mogelijkheid voor persoonlijke ontplooiing door mee te werken aan de ontwikkeling van de vereniging.

Niet spelende leden
Niet spelende leden bespelen geen muziekinstrument, maar zijn toch lid van de vereniging. Zij zijn lid omdat ze Crescendo structureel willen helpen. U kunt hierbij denken aan het ondersteunen van het bestuur en/of commissies en het verlenen van hand en spandiensten zoals de organisatie van de tweejaarlijkse spullenmarkt en het onderhoud van de tuin van het verenigingsgebouw.   

Lokale betrokkenheid
Muziekvereniging Crescendo is bij veel activiteiten in Baarn aanwezig zoals Koninginnedag, avondvierdaagse, Brinkconcerten, volkskerstzang, dodenherdenking, intocht Sinterklaas en het verzorgen van concerten in de Pekingtuin. Daarnaast voorziet de vereniging in een sociale behoefte, namelijk het bieden van een gezellige en een vertrouwde omgeving, waarin jong en oud kan werken aan het verstevigen van onderlinge relaties.

K.N.F.M.
De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen.