Corona protocol

Vanaf 8 juni mag er weer lesgegeven worden en kunnen samenspeelgroepen en ensembles weer repeteren. Dat gaat wel gepaard met het

opvolgen van strikte regels, vastgelegd in een protocol. Er geldt een algemeen protocol voor Crescendo en een protocol voor

samenspeelgroepen en ensembles. De laatste versie daarvan is hieronder in te zien.

Vertrouwenspersoon

Bernice Leijen-den Bak is als lid en vertrouwenspersoon

verbonden aan muziekvereniging Crescendo. Zij stelt zich

even voor.

Sinds 1998 speel ik saxofoon bij Crescendo. Eerst in het

studieorkest en nu in het harmonieorkest. Dit doe ik met veel

plezier, omdat ik naast het muzikale ook het sociale aspect

belangrijk vind. Bij de vereniging heb ik ook mijn man ontmoet

en samen hebben wij 3 kinderen. Zij zijn nog te jong om spelend

lid te zijn, maar van jongs af aan staat de oudste op een kruk

met een stokje te dirigeren. Muziek wordt bij ons met de

paplepel ingegoten!

Op de ALV van 2018 ben ik aangesteld als vertrouwenspersoon.

Ik heb me hiervoor aangemeld toen ik hoorde dat hier behoefte

voor was ontstaan binnen de vereniging. Enerzijds omdat ik

begaan ben met de vereniging en haar leden en anderzijds

omdat ik mij hier bekwaam voor voel. In mijn loopbaan bij Defensie heb ik passende competenties ontwikkeld voor deze functie, zoals coachen &

begeleiden, inlevingsvermogen en integriteit. Veiligheid en vertrouwen uitstralen vind ik erg belangrijk, zodat er laagdrempelig contact met mij gezocht

kan worden als je ergens mee zit.

Er wordt een hoop werk verzet binnen de vereniging waarbij alles mensenwerk is op basis van vrijwilligheid. Soms ontstaat er in de samenwerking

frictie, of gebeuren er andere ongewenste zaken. Wanneer je dit bespreekbaar wilt maken met een neutraal persoon, of anoniem een signaal wilt

zenden naar het bestuur, kun je mij hiervoor inzetten. Ik help je graag, zodat je je verhaal kwijt kan. Zo hoop ik de veiligheid en de sfeer binnen de

vereniging en de onderlinge relaties tussen de leden positief te beïnvloeden.

Je kunt me bereiken via 06-41385310 (berrie_niesje@hotmail.com) of je spreekt me persoonlijk aan.

Wat zijn de taken van een vertrouwenspersoon:

Opvangen, begeleiden en coachen van leden en ouders van jeugdleden die last hebben van seksuele intimidatie, pesten, agressie, geweld

en/of discriminatie of andere situaties waarin ze de behoefte hebben om met een neutraal persoon van gedachten te wisselen

Voorlichten/informeren van leden over de werkwijze van de vertrouwenspersoon

Gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur over knelpunten in het sociaal beleid

Wat zijn de stappen die een vertrouwenspersoon kan nemen om een lid te ondersteunen:

Geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag

Adviseren en ondersteunen van docenten, dirigenten en bestuursleden bij het voorkomen van ongewenst gedrag

Registreren van gevallen van ongewenst gedrag

Verzorgen van eerste opvang van een lid of leden die zijn lastiggevallen en hulp en advies nodig hebben

Nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is

Slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures

Desgewenst begeleiden, als het lid de zaak aan de orde wil stellen bij het bestuur of anderen binnen de vereniging

Doorverwijzen naar andere hulpverlenende en/of gezaghebbende instanties

Dit alles doet onze vertrouwenspersoon discreet en in groot vertrouwen.

Sociale veiligheid

Muziekvereniging Crescendo is een plek waar je samen bent met anderen, samen muziek maakt, leuke activiteiten hebt, aandacht hebt voor elkaar en plezier maakt. Als lid, maar ook als ouders van leden van onze vereniging, weet je wat voor een moois dat voor jou en de kinderen kan betekenen. Muziekvereniging Crescendo is een vereniging met veel enthousiaste en opgroeiende jeugdleden. Wij vinden het belangrijk dat kinderen, en volwassenen, zich veilig weten binnen onze vereniging. Dit betekent dat we niet alleen ervoor zorgen dat we letterlijk een veilige omgeving creëren, maar ook dat we ernaar streven dat eenieder zich prettig en veilig kan voelen binnen onze mooie vereniging. Wij willen een veilige omgeving waarborgen door aandacht te hebben voor een open en positieve atmosfeer en door duidelijke afspraken over omgangsnormen te maken. Dit vinden we belangrijk, omdat ongewenste omgangsvormen hierdoor minder kans krijgen en sneller bespreekbaar gemaakt kunnen worden als ze toch voorkomen. Als vereniging scheppen we een aantal voorwaarden om deze veilige omgeving te creëren. Zo hebben we een vertrouwenspersoon aangesteld welke voor iedereen te benaderen is, wordt ieder lid van de vereniging zich geacht aan de omgangsvormen en regels te houden, worden (vrijwillige) medewerkers geacht onze gedragscode te ondertekenen en moet iedere (vrijwillige) medewerker een geldig VOG overleggen. (Vrijwillige) medewerkers zijn docenten, dirigenten en bestuursleden. Als u naar aanleiding van ons Sociaal Beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! Download hier het document Sociale Veilgheid Crescendo.

Privacy policy

Muziekvereniging Crescendo hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Muziekvereniging Crescendo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als Muziekvereniging Crescendo zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Muziekvereniging Crescendo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Administratieve doeleinde Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging Crescendo de volgende persoonsgegevens van u vragen: Naam Adres Woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Geboortedatum Bankgegevens tbv incasso lidmaatschapsgeld. Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Crescendo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar Verwerking van persoonsgegevens van docenten & dirigenten Persoonsgegevens van docenten en dirigenten worden door Muziekvereniging Crescendo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging Crescendo de volgende persoonsgegevens van u vragen: Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Telefoonnummer E-mailadres Geboortedatum Kopie ID BSN-nummer Bankgegevens VOG verklaring Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Crescendo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Op dit moment maken wij geen gebruik van een derde partij. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Muziekvereniging Crescendo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: Alle personen die namens Muziekvereniging Crescendo van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Sociale veiligheid Crescendo

Corona protocol

Vanaf 8 juni mag er weer lesgegeven worden en kunnen

samenspeelgroepen en ensembles weer repeteren. Dat gaat wel

gepaard met het opvolgen van strikte regels, vastgelegd in een

protocol. Er geldt een algemeen protocol voor Crescendo en een

protocol voor samenspeelgroepen en ensembles. De laatste

versie daarvan is hieronder in te zien.

Vertrouwenspersoon

Bernice Leijen-den Bak is als lid en vertrouwenspersoon

verbonden aan muziekvereniging Crescendo. Zij stelt zich even

voor.

Sinds 1998 speel ik saxofoon bij Crescendo. Eerst in het studieorkest

en nu in het harmonieorkest. Dit doe ik met veel plezier, omdat ik

naast het muzikale ook het sociale aspect belangrijk vind. Bij de

vereniging heb ik ook mijn man ontmoet en samen hebben wij 3

kinderen. Zij zijn nog te jong om spelend lid te zijn, maar van jongs af

aan staat de oudste op een kruk met een stokje te dirigeren. Muziek

wordt bij ons met de paplepel ingegoten!

Op de ALV van 2018 ben ik aangesteld als vertrouwenspersoon. Ik

heb me hiervoor aangemeld toen ik hoorde dat hier behoefte voor

was ontstaan binnen de vereniging. Enerzijds omdat ik begaan ben

met de vereniging en haar leden en anderzijds omdat ik mij hier

bekwaam voor voel. In mijn loopbaan bij Defensie heb ik passende

competenties ontwikkeld voor deze functie, zoals coachen &

begeleiden, inlevingsvermogen en integriteit. Veiligheid en vertrouwen

uitstralen vind ik erg belangrijk, zodat er laagdrempelig contact met

mij gezocht kan worden als je ergens mee zit.

Er wordt een hoop werk verzet binnen de vereniging waarbij alles

mensenwerk is op basis van vrijwilligheid. Soms ontstaat er in de

samenwerking frictie, of gebeuren er andere ongewenste zaken.

Wanneer je dit bespreekbaar wilt maken met een neutraal persoon,

of anoniem een signaal wilt zenden naar het bestuur, kun je mij

hiervoor inzetten. Ik help je graag, zodat je je verhaal kwijt kan. Zo

hoop ik de veiligheid en de sfeer binnen de vereniging en de

onderlinge relaties tussen de leden positief te beïnvloeden.

Je kunt me bereiken via 06-41385310, berrie_niesje@hotmail.com,

of je spreekt me persoonlijk aan.

Wat zijn de taken van een vertrouwenspersoon:

Opvangen, begeleiden en coachen van leden en ouders van

jeugdleden die last hebben van seksuele intimidatie, pesten,

agressie, geweld en/of discriminatie of andere situaties

waarin ze de behoefte hebben om met een neutraal persoon

van gedachten te wisselen

Voorlichten/informeren van leden over de werkwijze van de

vertrouwenspersoon

Gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur over

knelpunten in het sociaal beleid

Wat zijn de stappen die een vertrouwenspersoon kan nemen om

een lid te ondersteunen:

Geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag

Adviseren en ondersteunen van docenten, dirigenten en

bestuursleden bij het voorkomen van ongewenst gedrag

Registreren van gevallen van ongewenst gedrag

Verzorgen van eerste opvang van een lid of leden die zijn

lastiggevallen en hulp en advies nodig hebben

Nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is

Slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden,

zoals klachtenprocedures

Desgewenst begeleiden, als het lid de zaak aan de orde wil

stellen bij het bestuur of anderen binnen de vereniging

Doorverwijzen naar andere hulpverlenende en/of

gezaghebbende instanties

Dit alles doet onze vertrouwenspersoon discreet en in groot

vertrouwen.

Sociale veiligheid

Muziekvereniging Crescendo is een plek waar je samen bent met anderen, samen muziek maakt, leuke activiteiten hebt, aandacht hebt voor elkaar en plezier maakt. Als lid, maar ook als ouders van leden van onze vereniging, weet je wat voor een moois dat voor jou en de kinderen kan betekenen. Muziekvereniging Crescendo is een vereniging met veel enthousiaste en opgroeiende jeugdleden. Wij vinden het belangrijk dat kinderen, en volwassenen, zich veilig weten binnen onze vereniging. Dit betekent dat we niet alleen ervoor zorgen dat we letterlijk een veilige omgeving creëren, maar ook dat we ernaar streven dat eenieder zich prettig en veilig kan voelen binnen onze mooie vereniging. Wij willen een veilige omgeving waarborgen door aandacht te hebben voor een open en positieve atmosfeer en door duidelijke afspraken over omgangsnormen te maken. Dit vinden we belangrijk, omdat ongewenste omgangsvormen hierdoor minder kans krijgen en sneller bespreekbaar gemaakt kunnen worden als ze toch voorkomen. Als vereniging scheppen we een aantal voorwaarden om deze veilige omgeving te creëren. Zo hebben we een vertrouwenspersoon aangesteld welke voor iedereen te benaderen is, wordt ieder lid van de vereniging zich geacht aan de omgangsvormen en regels te houden, worden (vrijwillige) medewerkers geacht onze gedragscode te ondertekenen en moet iedere (vrijwillige) medewerker een geldig VOG overleggen. (Vrijwillige) medewerkers zijn docenten, dirigenten en bestuursleden. Als u naar aanleiding van ons Sociaal Beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! Download hieronder het document Sociale Veiligheid Crescendo.

Privacy policy

Muziekvereniging Crescendo hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Muziekvereniging Crescendo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als Muziekvereniging Crescendo zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Muziekvereniging Crescendo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Administratieve doeleinde Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging Crescendo de volgende persoonsgegevens van u vragen: Naam Adres Woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Geboortedatum Bankgegevens tbv incasso lidmaatschapsgeld. Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Crescendo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar Verwerking van persoonsgegevens van docenten & dirigenten Persoonsgegevens van docenten en dirigenten worden door Muziekvereniging Crescendo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging Crescendo de volgende persoonsgegevens van u vragen: Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Telefoonnummer E-mailadres Geboortedatum Kopie ID BSN-nummer Bankgegevens VOG verklaring Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Crescendo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Op dit moment maken wij geen gebruik van een derde partij. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Muziekvereniging Crescendo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: Alle personen die namens Muziekvereniging Crescendo van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
… als muziek je lief is
… als muziek je lief is